Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Siekierczyn

pytania właściwe

Zależy nam, aby Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siekierczyn w pełni odpowiadał Państwa potrzebom i preferencjom, dlatego będziemy bardzo wdzięczni jeśli zechcą Państwo wziąć udział w badaniu. Obszar rewitalizacji to miejsce, gdzie będą podejmowane działania mające na celu wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, które cechują się koncentracją różnych negatywnych zjawisk. Działania te mają służyć nie tylko mieszkańcom obszaru rewitalizacji, ale wszystkim mieszkańcom gminy. Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej celem jest pozyskanie opinii na temat wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Siekierczyn

Obszar rewitalizacji

Z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk i istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego Gminy Siekierczyn, procesem rewitalizacji na terenie gminy zostanie objęty obszary rewitalizacji (składający się z 4 części) zlokalizowanych w miejscowościach Siekierczyn oraz Zaręba. Granice obszaru kształtują się w następujący sposób.

 

OBSZAR REWITALIZACJI CAŁOŚĆ:

 

SIEKIERCZYN Obszar 1

 

ZARĘBA Obszar 3

 

SIEKIERCZYN Obszar 2

 

ZARĘBA Obszar 4

(To pytanie jest wymagane)

Czy zmieniłaby/zmienił Pani/Pan granice zaproponowanego obszaru do rewitalizacji?

(To pytanie jest wymagane)
Pproszę wskazać obszary, które Pani/Pana zdaniem należy zmienić/dołączyć do obszaru rewitalizowanego wraz z uzasadnieniem.
(To pytanie jest wymagane)

Proszę ocenić problemy występujące na obszarze zaproponowanym do rewitalizacji

SFERA SPOŁECZNA

Ubóstwo
Bezrobocie
Alkoholizm
Przemoc w rodzinie
Narkomania
Brak poczucia bezpieczeństwa
Niski poziom wykształcenia mieszkańców
Starzenie się społeczeństwa
Słaba aktywność społeczna mieszkańców
Brak integracji społecznej
Niedostateczny poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym
(To pytanie jest wymagane)

Proszę ocenić problemy występujące na obszarze zaproponowanym do rewitalizacji

 

SFERA GOSPODARCZA

Niedostateczna ilość miejsc pracy
Brak inwestorów
Niedostateczne wsparcie dla małych przedsiębiorstw
Brak uzbrojonych terenów
Niedostateczna jakość i kwalifikacje pracowników
(To pytanie jest wymagane)

Proszę ocenić problemy występujące na obszarze zaproponowanym do rewitalizacji

 

SFERA PRZESTRZENNO - GOSPODARCZA

 

Niska estetyka przestrzeni publicznej
Niedostateczna infrastruktura drogowa,w tym brak ścieżek rowerowych
Zbyt mała ilość parkingów i chodników
Niedostateczna ilość podstawowych mediów (kanalizacja, wodociągi)
Niedostateczna liczba i jakość miejsc aktywności społecznej i kulturalnej (świetlice, ośrodki kultury itp.)
(To pytanie jest wymagane)

Proszę ocenić problemy występujące na obszarze zaproponowanym do rewitalizacji

 

SFERA ŚRODOWISKOWA

Zanieczyszczenie powietrza (stare systemy grzewcze)
Hałas przekraczający normy
Niedostateczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Znaczna ilość „dzikich wysypisk śmieci”
(To pytanie jest wymagane)

Proszę ocenić problemy występujące na obszarze zaproponowanym do rewitalizacji

 

SFERA TECHNICZNA

Niedostateczna ilość budynków poddanych termomodernizacji
Zły stan techniczny budynków mieszkalnych
Zły stan zasobów historycznych, zabytkowych i kulturowych
(To pytanie jest wymagane)
W jakim kierunku według Pana/Pani powinny zmierzać działania samorządu w obrębie obszaru rewitalizowanego, mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców całej gminy?
(To pytanie jest wymagane)
inne,jakie?...
(To pytanie jest wymagane)

Związek z obszarem rewitalizacji

 

(To pytanie jest wymagane)
(To pytanie jest wymagane)
(To pytanie jest wymagane)
Wiek
(To pytanie jest wymagane)
Płeć