p0

Obszar rewitalizacji

Z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk i istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego Gminy Siekierczyn, procesem rewitalizacji na terenie gminy zostanie objęty obszary rewitalizacji (składający się z 4 części) zlokalizowanych w miejscowościach Siekierczyn oraz Zaręba. Granice obszaru kształtują się w następujący sposób.

 

OBSZAR REWITALIZACJI CAŁOŚĆ:

 

SIEKIERCZYN Obszar 1

 

ZARĘBA Obszar 3

 

SIEKIERCZYN Obszar 2

 

ZARĘBA Obszar 4


* p1

Czy zmieniłaby/zmienił Pani/Pan granice zaproponowanego obszaru do rewitalizacji?


* p2

Proszę ocenić problemy występujące na obszarze zaproponowanym do rewitalizacji

SFERA SPOŁECZNA


  Brak problemu Niskie zagrożenie problemem Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem
Ubóstwo
Bezrobocie
Alkoholizm
Przemoc w rodzinie
Narkomania
Brak poczucia bezpieczeństwa
Niski poziom wykształcenia mieszkańców
Starzenie się społeczeństwa
Słaba aktywność społeczna mieszkańców
Brak integracji społecznej
Niedostateczny poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym
* p2b

Proszę ocenić problemy występujące na obszarze zaproponowanym do rewitalizacji

 

SFERA GOSPODARCZA


  Brak problemu Niskie zagrożenie problemem Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem
Niedostateczna ilość miejsc pracy
Brak inwestorów
Niedostateczne wsparcie dla małych przedsiębiorstw
Brak uzbrojonych terenów
Niedostateczna jakość i kwalifikacje pracowników
* p2c

Proszę ocenić problemy występujące na obszarze zaproponowanym do rewitalizacji

 

SFERA PRZESTRZENNO - GOSPODARCZA

 


  Brak problemu Niskie zagrożenie problemem Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem
Niska estetyka przestrzeni publicznej
Niedostateczna infrastruktura drogowa,w tym brak ścieżek rowerowych
Zbyt mała ilość parkingów i chodników
Niedostateczna ilość podstawowych mediów (kanalizacja, wodociągi)
Niedostateczna liczba i jakość miejsc aktywności społecznej i kulturalnej (świetlice, ośrodki kultury itp.)
* p2d

Proszę ocenić problemy występujące na obszarze zaproponowanym do rewitalizacji

 

SFERA ŚRODOWISKOWA


  Brak problemu Niskie zagrożenie problemem Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem
Zanieczyszczenie powietrza (stare systemy grzewcze)
Hałas przekraczający normy
Niedostateczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Znaczna ilość „dzikich wysypisk śmieci”
* p2e

Proszę ocenić problemy występujące na obszarze zaproponowanym do rewitalizacji

 

SFERA TECHNICZNA


  Brak problemu Niskie zagrożenie problemem Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem
Niedostateczna ilość budynków poddanych termomodernizacji
Zły stan techniczny budynków mieszkalnych
Zły stan zasobów historycznych, zabytkowych i kulturowych
* p3 W jakim kierunku według Pana/Pani powinny zmierzać działania samorządu w obrębie obszaru rewitalizowanego, mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców całej gminy?
* p4

Związek z obszarem rewitalizacji

 


* p5 Wiek
* p6 Płeć